KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Hizmet Sözleşmesi:
Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Bilecik Belediyesi Bilgi İşlem Birimi bilkam@bilecik.bel.tr tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz;
• www.bilecik.bel.tr sitesi aracılığıyla Bilecik Belediyesi Bilgi İşlem Birimi, Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi bilgisine sunmak,
• Onaylayacağınız üyelik koşullarına istinaden tarafınıza sunmuş olduğumuz üyelik hizmetinin gereklerini yerine getirmek,
• www.bilecik.bel.tr hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
• Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
• İdari faaliyetler için yapılacak istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme çalışmalarını yürütmek,
• Kullanıcı memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikayet yönetimi, yeni hizmetler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun ya da hata bildirimlerinizi almak, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
• Resmi kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak www.bilecik.bel.tr’nin tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
• www.bilecik.bel.tr tarafından yürütülen iletişim, şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları yönetmek,
• Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde hareket edilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;
•Bilecik Belediyesi ile (www.bilecik.bel.tr - bilkam@bilecik.bel.tr ) protokol imzalanan kurum ve kuruluşlarına, www.bilecik.bel.tr’den işveren üyelerine,
•İş Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
• İdari merciler ve yasal mercilere,
• Personel istihdam etmek amacıyla www.bilecik.bel.tr’den talepte bulunan işveren kuruluşlara, 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, www.bilecik.bel.tr adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Güzel masa, İstihdam masası, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen istisnalar kapsamında toplanmaktadır. Bu bilgiler, faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda BİLECİK BELEDİYESİ, BİLKAM.BİLECİK’in kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir. Veriler BİLECİK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Birimi sunucularında tutularak, kullanıcı şifreleri Hash algoritması (bilgi işleme sor!) kullanılarak veri tabanına kaydolacaktır.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda www.bilecik.bel.tr talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
•Kullanıcı sistemden üyeliğini silene kadar veriler Bilgi İşlem Birimi sunucularında tutulacaktır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da www.bilecik.bel.tr sistemimizde kayıtlı bulunan ‘Bize Ulaşın’ mesaj alanını kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. www.bilecik.bel.tr cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;
• Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
• Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir
• Kullanıcı yukarıda belirtilen haklarını korumak üzere www.bilecik.bel.tr sistemimizde kayıtlı bulunan ‘Bize Ulaşın’ mesaj alanını kullanmak suretiyle iletebilir. Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, www.bilecik.bel.tr tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, www.bilecik.bel.tr kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. www.bilecik.bel.tr bu metin üzerinde ilgili kanunlara bağlı olarak çıkacak yönetmeliklere ve sair ikincil mevzuata uygun olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* Bu özgeçmiş bilkam.bilecik.bel.tr adresinden yazdırılmıştır.